Stará škola ve Stěbořicích

     Nejstarší historie školy ve Stěbořicích je pravděpodobně spojena s působením cisterciáckého řádu ve Stěbořicích. První (údajná) zmínka o škole pak pochází z roku 1496. Další zprávu o škole máme z roku 1617, kdy se zmiňuje povinnost majitele svobodného dvora v Jamnici odvádět učiteli ve Stěbořicích každoročně naturální i peněžní platby. Škola byla v té době spjata s kostelem a učitel kromě svých školních povinností měl i povinnosti v kostele, kde obvykle mimo jiné vedl chrámový zpěv. První známá školní budova stála u kostela (č. 26) a podle zprávy školní kroniky založené roku 1871 „svědčila dle stavby její také o vysokém stáří, snad i několik set let.“ Její podobu máme dochovánu na vedutě Stěbořic na obraze sv. Floriána z konce 18. století, kde se kromě zámku a kostela v popředí nejasně rýsuje podoba této nejstarší školy. Ještě v 18. století byla školní docházka víceméně dobrovolná.

    Teprve školní řád vydaný Marií Terezií v roce 1774 zavedl povinnou školní docházku. Nejnižším stupněm školní docházky byly tzv. triviální školy, kde se měli žáci naučit především číst, psát a počítat (trivium), přičemž důležitou součástí výuky bylo také náboženství. Důraz byl kladen na „toliko ty pojmy, které potřebuje, aby se při životní práci nemátlo, aby bylo spokojeno se svým osudem a aby celý jeho myšlenkový obzor přestával za zachování mravouky a na opatrném a přičinlivém konání povinností v rodině a obci.“ Na konci 18. století navštěvovalo školu 54 dětí a roční příjmy zdejšího učitele činily 120 zl. V dalších letech počet dětí navštěvující školu stále stoupal a v roce 1823 navštěvovalo školu už 132 dětí ze Stěbořic, Zlatník a Březové.

    V průběhu 19. století přestávala stará školní budova školním účelům vyhovovat, a proto se obec rozhodla, že postaví novou školu (č. 28 – dnes budova obecního úřadu). Stavební plány nové školy vyhotovil stavitel Jan Hartel z Lichnova. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 24. června 1874. Při té příležitosti pronesl slavnostní řeč stěbořický farář a slezský buditel Ludvík Ochrana. V ní zdůraznil potřebu vzájemného spolupůsobení školy, kostela a obecního zastupitelstva. Nová školní budova byla dokončena následujícího roku a 13. listopadu 1875 se v ní začalo učit. Stará školní budova č. 26 byla obcí v dražbě prodána Josefu Moravcovi za 2 400 zl. Nová škola ve své době patřila k nejmodernějším na Opavsku. Přesto se však stále jednalo o školu jednotřídní, kde se žáci bez rozdílu věku učili všichni dohromady. Protože docházelo k nárůstu počtu žáků školy (r. 1871 – 72 žáků, r. 1881 – už 110 žáků), okresní školní rada naléhala od roku 1881 na rozšíření školy na dvoutřídní. Z důvodu špatných finančních poměrů obce byla druhá třída otevřena až 1. září 1891. Učitelé v té době patří k nejvýznamnějším osobnostem v obci. Podílejí se na vzniku hasičského sboru, působí v družstevní záložně, provozovali hudbu a i jinak působili na povznesení kulturního života obce.

    Zánik Rakouska-Uherska a vznik Československé republiky se na škole nijak zvlášť nepodepsal. Z důvodu stále rostoucího počtu žáků a ve snaze o zkvalitnění výuky byla v roce 1937 otevřena už třetí třída. Výraznou změnu v životě školy znamenala okupace v letech 1938-1945. Přes nátlak nacistických úřadů se nepodařilo českou školu ve Stěbořicích zrušit a ve válečných letech působily ve Stěbořicích paralelně dvě obecné školy (česká i německá). Po osvobození obce byla už 22. května 1945 obnovena ve škole výuka. V roce 1948 byla ve Stěbořicích zřízena střední (měšťanská) škola, která byla od školního roku 1953/54 spojena s národní (obecnou) školou do jediné (základní) osmileté školy. Už tehdy byla plánována výstavba nové školní budovy, která ale byla stále odkládána. Teprve v březnu 1959 byla stavba nové školy zahájena a do poloviny příštího byla dokončena. Po zrušení obecných škol v okolních obcích začali novou Základní devítiletou školu navštěvovat nejen žáci ze Stěbořic, ale i Jezdkovic, Milostovic, Zlatník, Jamnice, Březové a Novém Dvora.

  

Učitelé (nadučitelé/ředitelé) v obecné škole ve Stěbořicích

 1673-1696          Eusebius Rokitzký

1696-1698           Jan Sylvester (Höger)

1698-1735           Jan Jiří Gebühr

1736-1737           Vavřinec Daniek

1738-1740           Ondřej Glega

1741-1745           Ondřej František Lerch

1746-1775           Ignác Bittner

1775-1776           Jan Josef Hein

1777-1788           Augustin Ignác Mayer

1789-1823           Tadeáš Bargel

1823-1871           Matěj Michl

1871-1902           Vilém Kuča (od roku 1860 jako podučitel)

1902-1916           Ferdinand Lhotský

1916-1938           Josef Klapetek (od roku 1909 jako podučitel)

1945-1949           Josef Klapetek

1949                    Drahomíra Hejníčková, Bohumila Žáková, Adolf Tymel

1950-1951           Jiří Vaněk

1951-1954           Václav Novosad

 

Ředitelé střední (měšťanské) školy ve Stěbořicích

1948-1950           Karel Pilát

1950-1951           Jaroslav Tichý

1951-1954           Jiří Vaněk

 

Spojená osmiletá (devítiletá) základní škola

 1954-1960           Karel Pilát

 

Autor: Pavel Solnický