Dění v projektu PŘÍRODA

Jak jsme již informovali, naše škola je zapojena do projektu PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel. Jedná se o projekt pod záštitou MŠMT, který si klade za úkol pomocí spolupráce odborníků z vysokých škol a učitelů z praxe vytvořit ucelené didaktické materiály a metodiky pro přírodovědné předměty, ve kterých budou zohledněny všechny skupiny dětí podle nadání.

Naše škola měla tu čest se aktivně celého projektu účastnit. Stali jsme se tedy spoluautory jak didaktických materiálů, tak metodik. Hostili jsme odborníky z Ostravské univerzity a Univerzity Palackého a spolupracovali s nimi při tvorbě pracovních listů a scénářů badatelského dne pro výuku přírodopisu v osmé třídě. Jak pracovní listy, tak scénáře badatelského dne jsou vytvořeny ve třech variantách tak, aby vyhovovaly schopnostem a nadání všech žáků, čímž umožňují všem pracovat dle vlastních potřeb a schopností. K oběma těmto aktivitám jsme pomohli vypracovat metodiku, jak s nimi pracovat. Jednotlivé pracovní listy a scénáře byly na naší škole a několika dalších vyzkoušeny, vyhodnoceny a několikrát upraveny a tím přivedeny téměř k dokonalosti tak, aby mohly být po ukončení projektu šířeny do všech státních škol jako ucelený materiál pro výuku.

Díky aktivnímu zapojení v projektu jsme měli také jako jedna z mála škol v naší republice možnost vyzkoušet Eye – tracker. Jedná se o přístroj sledující práci žáků pomocí pohybu jejich očí. Po zmapování, kam se žáci při vypracovávání úlohy dívají, jsme schopni říct, kde je zaměřena jejich pozornost, popř. nepozornost a na čem při procvičování řešení úkolů s nimi více pracovat. Velmi se tento přístroj osvědčil například při vypočítávání matematických úloh, kde je přesně vidět, ve kterých krocích žáci chybují. Díky tomu je pro kantora jednodušší tyto chyby napravit a dovést tak žáky k lepším výsledkům. Tento přístroj má mnoho dalších přínosů, které by byly velmi dobře využitelné v praxi.

Součástí projektu je také vzdělávání kantorů, kterého se účastnily K. Knůrová a R. Holaňová, které se seznámily s novinkami v evoluci člověka. Jedná se o oblast biologie, která se neustále mění v závislosti na nejnovějších objevech, ale jelikož se jedná o nás samotné, je důležité v této oblasti držet s vědou a vývojem krok.

Své zkušenosti s pilotáží pracovních listů, badatelských dnů a Eye-trackeru jsme přednášeli na společných setkáních u kulatého stolu a odborných blocích, kde jsme společně s obdobrníky z vysokých škol prodiskutovávali přínosy, vhodnost, náročnost a potřebné změny v testovaných materiálech.

Je nám velkou ctí, že jsme se mohli tohoto projektu aktivně zúčastnit a stát se tak spolutvůrci pro výuku přírodních věd velmi přínosných materiálů.

 

Autor: K. Knůrová


ZŠ Stěbořice, okres Opava

Stěbořice 150

747 51

Tel.: 553 661 021

Mob.: 602 521 414

E-mail veřejnost:

zssteborice@seznam.cz

E-mail rodiče:

skolainformace@seznam.cz

IČO: 47813016

Datová schránka: v9s66dd

Školní družina

Tel.: 553 653 275

Školní jídelna

Tel.: 553 661 029

 

Zřizovatel školy:

Obec Stěbořice