Školská rada

Školská rada (dále jen ŠR) umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje obec Stěbořice.

Kompetence Školské rady

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §168 (změněného zákonem č. 472/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012)

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Členství ve Školské radě

Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. V současné době pracuje Školská rada v následujícím složení:

 • zástupci obce: Daniela Peikerová, Martin Řehulka
 • zástupci rodičů: Martina Kleinová, Martina Moravcová
 • zástupci školy: Jana Holušová, Tomáš Halátek

Kontakt  

e-mail:  skolskaradasteborice@seznam.cz

Dokumenty

Jednací řád školské rady.docx (13607)